Welcome to Dyslang


Dyslexia

Dyslexie je vývojová porucha, která způsobuje obtíže při osvojování čtení a psaní a která postihuje asi 10% populace v Evropě bez ohledu na mateřský jazyk. Bez vhodné podpory a pomoci žáci s dyslexií selhávají v dosahování funkční gramotnosti a následně ve výuce, čímž je jim často znemožněno pokračování na vyšších stupních studia.

Donedávna byla podpora vícejazyčných dyslektických jedinců považována za velmi komplikovanou z důvodu obtížnosti nastavení podpory pro jedince různorodého lingvistického původu. Nicméně v souvislosti s posunem, ke kterému dochází od zjednodušeného dávání nálepky „dyslektik“ po hledání způsobů, jak odstraňovat konkrétní potíže, se otevírají nové cesty i pro vícejazyčné jedince s dyslexií.


DyslexieCílem projektu Dyslang je podpora multilinguálních jedinců s dyslexií v osvojování si dalšího jazyka v rámci školní docházky.

Prosíme o vyplnění dotazníku spokojenosti s kurzem Dyslang
Příručka ke stažení Vám poradí, jak se zaregistrovat a procházet e-learningovým kurzem.

Porozumění dyslexii


Dyslexia
Co je to dyslexie

Definic dyslexie existuje celá řada. V některých zemích je dyslexie spojována s potížemi při čtení a psaní, jiné země používají tento termín pouze pro poruchy čtení. Nicméně je obecně platná souvislost dyslexie s osvojováním gramotnosti a s mnoha dalšími souvisejícími problémy. Našim záměrem je objasnit problematiku dyslexie a studia jazyků a také popsat, jakým způsobem se liší v různých kulturách, jazycích a ukázat, že neexistuje žádný typický dyslektik. U každého jednotlivce se musí přihlížet k jeho slabým a silným stránkám, schopnostem a omezením. Dyslexie není omluvou pro nedostatečné schopnosti ani výsledkem špatné výuky, ale je to skutečný problém, který má vliv na učení mnoha jednotlivců.

 

 

Dyslexia
Dyslexie a učení jazyků

Dyslexie může ovlivnit osvojování gramotnosti jednotlivců v jejich mateřském i každém dalším jazyce. Uvědomování si těchto problémů je důležité jak pro učitele hlavního jazyka ve třídě tak pro učitele cizích jazyků. Cílem tohoto projektu je poskytnout učitelům nástroje a strategie, s jejichž využitím mohou pomoci svým žákům vyrovnávat se s těmito problémy.

Dyslexie a vícejazyčnost     Co znamená vícejazyčnost?

Bulharsko  Bulharsko
Jedinci bulharského původu tvoří 84,8% populace, osoby tureckého původu 8,8%, romská populace 4,9% (pro nejméně 25-30% z nich je mateřským jazykem Turečtina). Přečtěte si více

Česká Republika  Česká Republika
Celkový počet všech žáků a studentů v České republice je 2 086 163, z toho 2,9% tvoří cizinci. Největší skupinou jsou žáci pocházející z Vietnamu, Ukrajiny a Slovenska. Přečtěte si více

Itálie  Itálie
Ve školním roce 2010/2011 zde bylo 710 263 studentů s jiným než italským občanstvím. V porovnání s minulým školním rokem došlo k nárůstu o 5,4%. Nejvíce je zastoupena národnost rumunská. Přečtěte si více

Švýcarsko  Švýcarsko
V italsky mluvící části Švýcarska se děti ve škole učí 3 další jazyky: francouzštinu, němčinu a angličtinu. Ve školním roce 2009-2010 vzrostl podíl přistěhovalých žáků na základních školách o 21%. Přečtěte si více

Turecko  Turecko
Přibližně 85% populace v Turecku se hlásí k turečtině jako mateřskému jazyku, následuje Kurdština (12%), Arabština (1%) a Zaza (1%). Přečtěte si více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska  Spojené království Velké Británie a Severního Irska
V britských školách je více než milión dětí ve věku mezi 5-18 lety, kteří mezi sebou mluví více než 360 jazyky. Přečtěte si více

Wales  Wales
Wales je země, kde je angličtina hlavním jazykem, ale téměř 25% populace mluví také původním jazykem, velštinou. Přečtěte si více

Co znamená vícejazyčnost?


Vědci často považují za "bilingvního" (dvojjazyčného) takového člověka, který je schopen komunikovat ve dvou jazycích a "multilingvního" (vícejazyčného) toho, kdo je schopen komunikovat ve třech nebo více jazycích. V rámci tohoto projektu budou termíny jako "dvojjazyčný" a "vícejazyčný" používány obecně pro všechny, kteří jsou schopni komunikovat na vysoké úrovní ve více než jednom jazyce.


Dobrá praxe


Všichni účastníci kurzu mají jedinečnou příležitost vyměnit si své praktické zkušenosti, tipy na netradiční metody práce a dobré nápady, které se osvědčily při práci s vícejazyčnými studenty s dyslexií. Rádi bychom zveřejnili vaše příklady z praxe a vytvořili tak online komunitu dobré praxe. Vaše příspěvky, prosím, zasílejte na: kotlebova@euro-face.cz


Užitečné webové stránky a publikace

Užitečné webové stránky a publikace

Na této stránce naleznete internetové stránky spolupracujících organizací, odkazy na užitečné webové stránky, kde můžete najít vice informací o specifických poruchách učení a také o dalších souvisejících projektech.


Komentáře účastníků kurzu

Kurz bych klidně doporučila i studentům psychologie a pedagogiky, vzhledem k aktuálnosti témat, užitečnosti odkazů a videí a množství důležitých informací. (Karolína)

Dyslang přináší inspiraci, osvěžení a prohloubení poznatků do mé denní praxe. Na studium nových témat se doslova těším, konzultujeme své zážitky i s kolegyněmi a pochvalujeme si komplexnost zpracování, propojenost informací, které opravdu velmi při své práci využijeme Díky. Jsem celkově velmi spokojena! (Martina)

Pro moji práci s dyslektiky v rámci předmětů byl kurz poučný a rozšířil mé dosavadní vědomosti. E-learningová forma je v současné době velmi vyhovující, v rámci výuky je někdy složité se uvolnit na seminář či školení. Celkově hodnotím kurz jedničkou. (Radka)

Podobných projektů by mělo vznikat víc. Získali jsme zajímavé materiály, teoretické znalostí a praktické návody. Jako speciální pedagog Vám děkuji za prohloubení informací. (Martina)

Informace o projektu


Název projektu: Dyslexie a výuka dalšího jazyka (DYSLANG)

Číslo projektu: 518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP

Koordinátor: British Dyslexia Association

Cílem projektu je vytvořit příručku a e-learningový kurz pro učitele a rodiče pro jejich efektivní podporu multilingválního jedince s dyslexií ve výuce dalšího jazyka ve škole. V České republice může jít například o dítě vietnamského původu, které musí ve škole používat češtinu a od páté třídy se začíná učit také angličtinu.

Dle projektové žádosti je zaměření na:

  • Zvyšování informovanosti, např. podpora jazykového vzdělávání, příležitosti výuky jazyků, zlepšení přístupu k jazykovému vzdělávání. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé bez znalosti dalšího jazyka. Projekty, které se na tento cíl zaměřují, musí poskytnout těmto lidem informace, motivaci a podporu ve výuce jazyků. Projekt by měl zahrnovat také partnery, kteří jsou schopni nalézt a zapojit cílovou skupinu ve své zemi.
  • Vývoj a šíření materiálů pro jazykové vzdělávání, např. tvorba, adaptace, přizpůsobení nebo výměna jednoho nebo více z těchto produktů: vzdělávací média/materiály pro výuku cizího jazyka, metody a nástroje navržené pro hodnocení jazykových dovedností, metodologie a obsahy jazykového vzdělávání.

Tento projekt se zaměřuje na vývoj akreditovaného online výukového prostředí dostupného nejen v jazycích partnerských organizací, ale také v některém dalším jazyce. Mezi jazyky partnerských organizací patří: angličtina, bulharština, italština, turečtina, velština a čeština.

Kontakt


Kontakt

UK  - British Dyslexia Association (BDA), Jill Fernando, JillF@bdadyslexia.org.uk
        www.bdadyslexia.org.uk

      - University of South Wales, Debra McCarney, debra.mccarney@southwales.ac.uk
        www.southwales.ac.uk

CZ  - Euroface Consulting s.r.o., Ing. Katerina Nevralova , management@euro-face.cz
        www.euro-face.cz

CH - Department of Teaching and Learning (DFA - SUPSI), Sara Giulivi, sara.giulivi@supsi.ch
        www.supsi.ch

BG  - Dyslexia Association - Bulgaria (DABG), Daniela Boneva, dabg_rousse@yahoo.com
        www.dyslexia-bg.org/

IT   - National Research Council (ISAC - CNR), Claudia Cappa, claudia.cappa@cnr.it
        www.ifc.cnr.it

TR  - Middle East Technical University, Ankara, (METU), Claire Ozel, claire.ozel@gmail.com
        www.metu.edu.tr

Aktuality


Ukončení pilotáže a otevření kurzu dalším zájemcům (3.10.2013)
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem účastníkům pilotního kurzu Dyslang, kteří nám pomohli ověřit jednotlivé vzdělávací moduly a za aktivní účast a podněty, které vedly ke zlepšení tohoto kurzu. Pro velký zájem o tento e-learningový kurz bychom rádi pozvali všechny zájemce na další kurz „Podpora multilingválních jedinců s dyslexií v osvojování dalšího jazyka v rámci školní docházky”. Informace a možnost přihlášení do kurzu získáte přímo v občanském sdružení DYS-centrum® Praha o. s nebo na jejich webových stránkách http://www.dyscentrum.org/education/index.htm. Kurz bude probíhat distanční formou. Zájemci se mohou přihlásit kdykoliv od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014. Kurz je akreditovaný MŠMT a všichni úspěšní účastníci obdrží certifikát.

Úspěšné ukončení pilotního kurzu projektu Dyslang (15.8.2013)
V průběhu období od ledna 2013 do června 2013 probíhal pilotní kurz projektu Dyslang. Výuka probíhala distanční formou (e-learning). Do pilotního kurzu projektu Dyslang se přihlásilo 25 účastníku a 19 účastníků kurz úspěšně dokončilo. Jednalo se především o učitele, speciální pedagogy, sociální pracovníky a psychology. Všichni úspěšní absolventi kurzu obdrželi osvědčení. Naprostá většina účastníků hodnotila kurz jako velmi úspěšný.

Kurz DYSLANG je nyní akreditován v rámci DVPP (24.1.2013)
Od ledna 2013 je kurz DYSLANG akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akreditace byla vydána DYS-centru Praha, které bude úspěšným absolventům kurzu vydávat osvědčení.