Добре дошли в Dyslang


Dyslexia

Дислексията е затруднение в овладяване на уменията за четене и писане, което засяга около 10% от населението в Европа, без значение от езика. Без подходяща интервенция и подкрепа учащите с дислексия не съумяват да развият достатъчно добри умения за учене и често не са в състояние да се справят успешно с учебната програма.

До неотдавна подкрепата за дислексиците билингви бе проблематична заради разнообразието на езиците, които те посочват като майчин език, и сложността на процеса на идентификация на затрудненията. Но смяната на фокуса от етикетиране на детето като дислексично към търсене на възможност за подкрепа в справянето му с трудностите, отваря нови възможности за подходяща интервенция и подкрепа, независимо от етикетите.


Dyslexia


Целта на проект Dyslang е да подкрепи учащите с майчин език, различен от официалния в страната, в изучаването на чужд език, залегнал в учебната програма.

Наръчникът за дистанционния курс е разработен, за да подпомогне регистрацията и провеждането на курса.

Що е дислексия


дислексия
Що е дислексия?

Съществуват различни дифиниции за дислексията. В някои страни дислексията обхваща затруднения в четенето и писането, докато в други страни терминът се отнася само за трудности с четенето. Като цяло обаче съществува съгласие за това, че дислексията е свързана със затруднения в овладяване на грамотността, но е важно да кажем, че съществуват и редица други области на които тя влияе. Ние възнамеряваме да изясним проблемите на дислексията и чуждоезиковото обучение и да опишем как те варират в различните култури и езици и да покажем че няма типични дислексици. Всеки индивид трябва да бъде разбран, да се отчитат неговите силни и слаби страни, неговите възможности и затруднения. Дислексията не е извинение за слабите постижения, нито е продукт на лошо преподаване, а е истински проблем, който засяга уменията за учене на много хора.

 

 

дислексия
Дислексия и учене на езици

Наличието на дислексия оказва влияние върху овладяването на грамотността както на майчиния език, така и на всеки следващ изучаван език. Необходимо е това да е ясно на учителите, преподаващи на официалния език на страната (когато той е различен от майчиния) и на учителите по чужд език. Целта на този проект е да предостави на учителите информация по проблема и да предложи стратегии за подпомагане на билингвалните учащи с дислексия.

Dyslexia and Multilingualism     Що е мултилингвизъм?


Bulgaria  България   Българите съставляват 84,8% от населението на страната; около 8,8% от населението е от турски произход, и около 4,9% - от ромски (като между 25 и 30 % от ромите посочват турския като майчин език). Още

Czech Republic  Република Чехия    Общият брой на учениците и студентите в Република Чехия е 2 086 163, от тях чужденците са около 2.9%. Най-многобройната група учащи идват от Виетнам, Украина и Словакия. Още

Italy  Италия   През учебната 2010/2011 учащите с различен от италиански произход са наброявали 710 263. В сравнение с предишната учебна година броят им се е увеличил с 5,4%. Най-голямата група са учащите от румънски произход. Още

Switzerland  Швейцария   В италиански говорещата част на Швейцария, децата изучават в училище три допълнителни езика: френски, немски и английски. През учебната 2009‐2010 броят на учащите в началните училища с майчин език, различен от италианския, е около 21%. Още

Turkey  Турция   Приблизително 85% от населението на Турция посочва турския като майчин език. На второ място е кюрдският (12%), следван от арабския (1%) и заза (1%). Още

United Kingdom  Великобритания   В училищата на Великобритания има повече от един милион деца на възраст между 5 и 18 години, които говорят повече от 360 различни езици. Още

Wales  Уелс    Уелс е страна, където основен език е английският, но почти 25% от населението говори уелски като майчин език. Още

Що е мултилингвизъм?


Учените често определят като билингвални хората, които са в състояние да комуникират на два езика, и като мултилингвални тези, които владеят три или повече езика. В този проект термините „билингвален” и „мултилингвален” ще се използват като взаимозаменяеми, обозначаващи хора, владеещи повече от един език.


Добрa практика


Дистанционният курс „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“ се състои от десет основни модула и един допълнителен. В рамките на допълнителния, единадесети, модул ще трябва да опишете случай от вашата практиката. Какви методи и подходи са се оказали ефективни в работата ви с билингвални учащи с дислексия? Какви допълнителни материали и/или асистиращи технологии сте използвали? Как това се е отразило на резултатите на вашите ученици?

Ние бихме искали да съберем и публикуваме вашия опит, който да постави началото на онлайн библиотека от добри практики.


Полезни линкове

Полезни линкове

Тук ще намерите някои линкове към сайтове, съдържащи полезна информация и обучителни материали.


„Темата на курса е много актуална. Наличието на много малко информация и материали на български език, които да засягат проблемите на децата с дислексия и най-вече деца билингви с дислексия, прави курса още по-ценен. Благодаря за предоставената възможност да бъда част от това обучение и за безценната за мен информация, която сте поднесли по един толкова достъпен начин. Вие сте истински професионалисти и за мен е огромна чест и удоволствие да Ви познавам!“ (Станка Стамова, учител по български език и литература, гр.Кърджали)

„Получих много нови знания, а в същото време си актуализирах тези компетенции, който е необходимо да имаме всички ние като специалисти работещи с деца и в масовото училище, и в подпомагащите институции за индивидуално и интегрирано обучение и подпомагане. Този курс в голяма степен отговори на очакванията ми. Формата - дистанционно обучение е много удачна, затова защото без да се откъсваме от конкретната си дейност се развиваме и квалифицираме, за да отговорим в най- пълна степен на нуждите на децата, с които работим и техните семейства.“
(Светла Семерджиева, специалист, гр.Ардино, обл. Кърджали)

Информация за проекта


Име на проекта: Дислексия и допълнително чуждоезиково обучение (DYSLANG)

Номер на проекта: 518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP

Координатор: Британска Асоциация по Дислексия

Целта на този проект е да разработи наръчник и e-learning (дистанционен) курс за учители и родители, които подкрепят билингвалните/мултилингвалните деца в изучаването на допълнителен чужд език в училище. Така например във Великобритания едно дете може да е с майчин език уелски, в училище да учи на английски, но по програма да трябва да учи още френски.

Ключова програма 2 включва дейности в следните направления:

  • Повишаване на информираността, т.е.: представяне на езиците, информация за възможностите за изучаване на чужди езици, подобряване на достъпа до чуждоезиково обучение. Основната целева група са хората с малък или никакъв опит в ученето на чужди езици. Проектите по това направление трябва да адресират частично или изцяло този проблем и да предоставят на хората необходимата информация, да ги мотивират и подкрепят да учат чужди езици. Проектите следва да включват партньори, които имат достъп до голям брой представители на целевата група и потенциала да убедят тези хора в ползата от изучаване на чужд език.
  • Второто направление на Ключова програма 2 е разработване и разпространение на материали за чуждоезиково обучение, т.е.: създаване, адаптиране, подобряване и обмяна на един или повече от следните продукти: образователни медии/материали за преподаване на чужд език, методи и средства за проверка и оценяване на езиковите компетенции, методологии в преподаването на чужд език.

Настоящият проект има за цел да разработи акредитиран дистанционен курс на езиците на страните партньори. Работният език на проекта е английски, а курсът ще бъде достъпен, освен на английски, още на български, италиански, чешки и турски.

Асоциирани партньори - За ролята на асоциираните партньори можете да прочетете тук.

Контакти


Контакти

UK  - British Dyslexia Association (BDA), Jill Fernando, JillF@bdadyslexia.org.uk
        www.bdadyslexia.org.uk

      - University of South Wales, Debra McCarney, debra.mccarney@southwales.ac.uk
        www.southwales.ac.uk

CZ  - Euroface Consulting s.r.o., Ing. Katerina Nevralova , management@euro-face.cz
        www.euro-face.cz

CH - Department of Teaching and Learning (DFA - SUPSI), Sara Giulivi, sara.giulivi@supsi.ch
        www.supsi.ch

BG  - Асоциация Дислексия - България (DABG), Даниела Бонева, dabg_rousse@yahoo.com
        www.dyslexia-bg.org/

IT   - National Research Council (ISAC - CNR), Claudia Cappa, claudia.cappa@cnr.it
        www.ifc.cnr.it

TR  - Middle East Technical University, Ankara, (METU), Claire Ozel, claire.ozel@gmail.com
        www.metu.edu.tr

Новини


Ноември 2013 г.
Готов е Бюлетин 3 по проект DYSLANG. В бюлетина са представени останалите пет модула (от 6 до 10) от дистанционния курс „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“, както и отзиви за модулите от участници в пилотния курс. Представени са и част от авторите, участвали в разработването на материалите. Бюлетина може да намерите тук.

25 oктомври 2013 г.
ДАРИК радио излъчи интервю с председателя на Асоциация Дислексия – България Даниела Бонева по повод приключването на пилотния курс „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“, материалите за който са разработени в рамките на проект DYSLANG от специалисти от Великобритания, Италия, Швейцария и България. В курса взеха участие 57 учители, специалисти, студенти от педагогически специалности и родители от цялата страна. От тях 55 завършиха успешно и получиха Сертификати. Като заключителна задача участниците в курса трябваше да представят описание на случай от практиката. Всички предоставени материали са събрани в Сборник Добри Практики. От 2014 г. дистанционният курс „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“ ще бъде част от редовната обучителна програма на Асоциацията.

Цялото интервю може да чуете тук:
Част 1
Част 2

Октомври 2013 г.
Участниците в пилотния дистанционен курс „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“ получиха своите Сертификати за успешно завършване на курса и екземпляр от Сборника Добри практики.